Dit is de privacy- en cookie verklaring van peterbausch.nl en is onderdeel van Peter Bausch Nederland (gevestigd en kantoorhoudende te (8042 PH) Zwolle aan de Hoekerweg 6, hierna: “ Peter Bausch Nederland”). Peter Bausch Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Als Peter Bausch Nederland hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookie verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peter Bausch Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy- en cookie verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Peter Bausch Nederland kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.
 • Communicatie over de opdracht.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in verband met de garantie en onze administratieve verplichtingen voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van media en communicatie.
 • Het verzorgen van onze software en digitale systemen.
 • Het uitvoeren van de opdracht via onderaannemers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Alleen ten bate van goede service in het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot de garantie van uw producten bewaren wij u gegevens maximaal 7 jaar. Dit is de maximale bewaartermijn voor de Belastingdienst.

Vernietiging

Na de maximale bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens door middel van software. Ook het eventuele papieren archief wordt professioneel versnipperd en vernietigd.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat wij rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ln.hcsuabretep@ofni

Social media

Op de website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Twitter en Facebook. Wij houden hier geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Websites derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Statistieken en cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten.
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven.
 • verder geen gegevens delen met Google.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Graag zouden wij u willen vragen om in dat geval contact met ons op te nemen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, mocht u er met ons niet uitkomen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Peter Bausch Nederland
Hoekerweg 6
NL-8042PH Zwolle

Tel: +31 (0)38-42 14 910
ln.hcsuabretep@ofni

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 september 2021.